ဆုရရွိသူမ်ား May 2017

ေတာင္ငူသံေတာင္ၾကီး၊ ေနာ္ဘူေဘာေတာင္၊ ပသီေခ်ာင္း၊ ဖိုးက်ားဆင္စခန္း ခရီးစဥ္ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ေအးေအးေမာ္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းးသာပါတယ္

Smart Swab (2) Persons

ဆုရရွိသူ
:

မီမီစိုး

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္


ဆုရရွိသူ
:

ကိုစံနီ

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္


အဆီခ်ကုထံုးကူပြန္ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ႏွင္းအိလွိဳင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္

Star Shower Laser Light (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ေက်ာ္စိုးႏိုင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Safe Hair Remove (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ထူးဝင့္ေမာ္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Mosquite Net (2) Persons

ဆုရရွိသူ
:

သက္သက္မြန္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္


ဆုရရွိသူ
:

စိုးသက္ဦး

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ


Spring Exerciser (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ဝင့္သီရိေအာင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္

Microderma Shock Treatment (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ဂ်ဴလိုင္ထြန္း

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္

ဇင္းက်ိဳက္ေရတံခြန္၊ မဲလံဆံေတာ္ရွင္၊ ေက်ာက္ပိရဟႏၱာ၊ သထံုေရႊစာရံ၊ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႔ရွင္ ခရီးစဥ္ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

အုန္းလြင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

watch and 10 rings 1 set (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ခင္ေမကူး

ဆုရသည့္ကာလ
:

ေမလ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္


GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား