ဆုအမ်ဳိးအစား-သင္တန္း

ဆုအမည္
:
တ႐ုတ္စာသင္တန္းတက္ခြင့္
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၀၇-၀၃-၂၀၁၈ မွ ၁၉-၀၄-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
သင္တန္း
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(5000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

LCEC Chinese Language Center ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

ေအ-၂၊ အမွတ္(၁၀၄)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာမွတ္တိုင္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ☎: 09 776666761, 09 776666762 Facebook Page : https://www.facebook.com/pg/LCEC-Chinese-Language-Center-290103847848681

LCEC Chinese Language Center ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ LCEC Chinese Language Center မွ ျဖစ္ပါတယ္။
LCEC Chinese Language Center တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည့္ တ႐ုတ္စကားေျပာသင္တန္း အား ကံထူးရွင္(၁)ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း LCEC Chinese Language Center မွ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။


LCEC Chinese Language Center မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ❀


LCEC မွ သင္ၾကားမႈမ်ား

ႏိုင္ငံတကာသံုး (Mandarin) ျဖင့္
သင္ ၾကား ေပး သည္
တ႐ုတ္စကားေျပာသီးသန္႔
တ႐ုတ္စာ အေရး အဖတ္ အေျပာ (4-Skills)
ကေလးအထူးသင္တန္း
HSK (သံ႐ံုးမွ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲ)
Business Chinese (စီးပြားေရးသံုးစကား)

မွတ္ခ်က္ - ကေလးမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီး မွ
ထုတ္ေသာ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတန္္းကို အသံုးျပဳပါသည္။

Discount Offers

သင္တန္းအဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အတြက္လည္း Level တစ္ဆင့္တိုင္း အတြက္ သင္တန္းေၾကး ပိုမို သက္သာ သြားေစမည့္ ပညာလွဴဒါန္းမႈ အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ ေပးထားပါသည္။
ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား တ႐ုတ္စကားကို ပိုမိုေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္ တစ္ခ်ိန္ စုေဝး၍ စကားေျပာ ေလ့က်င့္ ေပးပါမည္။

LCEC မွ ကူညီေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သင္တန္း လာေရာက္ စံုစမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတို႔ တက္ေရာက္လိုသည့္ Level မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို Receptionist မ်ားမွ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပး ပါသည္။
အတန္းတစ္တန္းကို စတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္မွ စ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အခ်ိန္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႐ွိခဲ့လွ်င္ မိမိ အဆင္ေျပမည့္ အတန္းခ်ိန္သို႔ အတန္းေျပာင္းေၾကး ေပးစရာမလိုဘဲ ေျပာင္းတက္ခြင့္ ႐ွိသည္။
အတန္းတက္ၿပီး တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ သာလွ်င္ အတန္းေျပာင္းေၾကး ေပးသြင္းရမည္။
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတန္းတက္ေရာက္ ေနေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သင္တန္္းပ်က္ကြက္ ခဲ့ပါလွ်င္ သင္ခန္းစာ မ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
LCEC ေက်ာင္းတြင္ အတန္္း တက္ေရာက္ေနေသာ ကာလအတြင္း ခြင့္မဲ့ (၃)ရက္ ဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါလွ်င္ မိဘမ်ား ထံသို႔ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းအား ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္း ပါသည္။
မိမိမွ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္အထက္ ခြင့္ယူရန္ လိုအပ္လွ်င္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး မိမိ ျပန္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ အတန္းေျပာင္းေၾကးသာ သြင္း႐ံုျဖင့္ ၄င္းအဆင့္႐ွိေသာ အျခား အတန္္းကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Level ႏွစ္ခု ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္္းပ်က္ကြက္မႈ မ႐ွိခဲ့လွ်င္ Dictionary စာအုပ္ (၁)အုပ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္မ်ား ႐ွာေပးပါသည္။
HSK ေျဖၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေက်ာင္းသြားတက္ရန္ Scorlar ေလွ်ာက္ေပးပါမည္။


စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား