ဆုအမ်ဳိးအစား-အားကစား

ဆုအမည္
:
တစ္လ gym ကစားခြင့္ ကူပြန္
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၂၇-၁၂-၂၀၁၆ မွ ၂၉-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
အားကစား
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(3000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

X Gym Fitness Latha ၏ လိပ္စာ

Address
: လမ္း၂၀, ကမ္းနားလမ္း, လသာၿမိဳ႕နယ္။
Phone
: 01-371420
Facebook Page : https://www.facebook.com/xgymfitnesslatha/videos

X Gym Fitness Latha ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ X Gym Fitness Latha မွ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္လ free gym ကစားႏိုင္မည္႔ gym ကစားခြင္႔ကူပြန္ (60000 တန္) အား ကံထူး ရွင္တစ္ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း X Gym Fitness Latha မွ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါ သည္။


Our Facilities

Shower room

Lockers

Restroom

WiFi

Trainers (No extra Charges)

GX Studio Room

Fitness Classes are available

Cardio Class

Circuit Training

Cardio Kick Boxing

TRX www.facebook.com/xgymfitnesslatha/videos

Power Muscle Class

Fitness Dance

Opening Hour

Mon-Fri : 6am to 8:30pm
Sat : 7am to 8:00pm
Sun : 7am to 6pm
3Month = 120,000 KS (33% Discount)

X Gym Fitness Latha ၏အားသာခ်က္

Member တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ Trainer ၏ဂရုစိုက္မႈ အျပည့္အဝရရွိျခင္း
Trainer Fees ထပ္ေပးရန္မလိုပါ
လစဥ္ Body Measurement တိုင္းေပးျခင္း (Body Fat%, Muscle%, BMI)

The coolest gym ever in china town with all standard facilities and fitness classes.We make people to reach next fitness level.

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား