ေန႔စဥ္ GCMoney မ်ားကို စုေဆာင္း၍ ကံစမ္းခြင့္မ်ားကို ရယူလိုက္ၾကရေအာင္

သံုးဆရမည့္ GCMoney အစီအစဥ္္
-
အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ အျခားရက္မ်ားထက္ GCMoney ပမာဏ (၃)ဆ အား GCMoney စက္၀ိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ GCMoney ပမာဏ(၃)ဆမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္သာ ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမို႔ မပ်က္မကြက္ ရယူလိုက္ၾကပါစို႔။
GCMoney အေၾကာင္း
-
GCMoney အား တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္လွည့္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။
-
GCMoney မ်ားကို ေန႔စဥ္ စုေဆာင္း၍ ဆုပစၥည္းမ်ားကို ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
-
GCMoney သည္ ဆုပစၥည္းမ်ားကို ကံစမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
-
GCMoney အား ေငြသားျဖင့္ လဲလွယ္ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

GCMoney စက္၀ိုင္းအား အသံုးျပဳနည္း

-
GCMoney အား တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္လွည့္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။
-
ပထမဦးစြာ အျမန္ႏႈန္းေရြးရန္ ေနရာတြင္ရွိေသာ High (သို႔) Medium (သို႔) Low ထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးပါ။ ထို႔ေနာက္ လွည့္ပါ ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။အျမန္ႏႈန္းေရြးရန္
High
Med
Low

Spin


GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား